Uputstvo za prijavu

Uputstvo za prijavu

Prijava sažetka

Sažeci radova obima do 350 reči (ne uključujući naslov i reference) koji se odnose na procenu skolioze i kifoze, konzervativno lečenje, operativno lečenje, korišćenje midera, PSSE, kvalitet života i zdravstvena pitanja u vezi sa sa deformitetima kičme su dobrodošli. Sažetke treba dostaviti na engleskom ili srpskom (ili uzajamno razumljivim jezicima) na abstract@scosym.org koristeći obrazac za prijavu.

Posteri

Sažetak treba da sadrži: naslov, ključne reči, uvod, metod, rezultate/diskusiju i zaključak.
Posteri se takođe prihvataju u formatu 80cm širine i 120cm visine.

Veličina fonta naslova: 48 do 54 pt

Veličina fonta teksta: 24 do 36 pt

Rok za slanje sažetaka/postera je 15. jul 2021. godine.

Napomena: Svi prihvaćeni sažeci biće objavljeni u knjizi sažetaka i biće dostupni na ScoSym internet sajtu nakon simpozjuma.

Proces recenzije radova

Predsednik naučnog odbora će kontaktirati autore najkasnije do 30. jula 2021. godine sa zvaničnom odlukom o prihvatanju rada. Naučni odbor zadržava pravo da zatraži promenu formata prezentacije (npr. poster umesto prezentacije). Sva obaveštenja biće poslata autoru čije ime je navedeno kao osoba za komunikaciju.

Rana najava o prihvatanju je takođe dostupna na zahtev koji možete uputiti na adresu abstract@scosym.org.

Slanje sažetka

Naslov prezentacije*

Ime(na) autora*

Email autora za komunikaciju*

Broj telefona autora

Institucija, Zemlja*

Tip prezentacije
Usmena prezentacijaPoster prezentacija

SAŽETAK*
Imajte na umu da je 350 reči maksimalno dozvoljeno!

Reference: