2nd International Symposium

26th - 27th of June 2020

@Master Center - Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Serbia